Zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa cd

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

Zgodnie z art. 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Sądy i Trybunały są władzą
odrębną i niezależną od innych władz. Przepis art. 178 ust. l Konstytucji stanowi, że Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Krajowa Rada Sądownictwa ma umocowanie w art. 187 ust. l Konstytucji. Zgodnie z tym przepisem Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:

l) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa
Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta
Rzeczypospolitej,
2) piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów
powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,
3) czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków
wybranych przez Senat spośród senatorów.

W art. 187 ust 2 wskazano, że Krajowa Rada Sądownictwa wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących, natomiast zgodnie z ust. 3 wskazanego przepisu, kadencja członków trwa cztery lata.

Aktualnie przedmiotem prac Sejmu RP są dwa projekty ustaw o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt rządowy z dnia 3 marca 2017 roku (Druk NR 1423) oraz projekt poselski z dnia 23 marca 2017 roku – sporządzony w reakcji na szeroka krytykę proponowanych zmian przez Rząd (Druk Nr 1435).

Zmiany proponowane w projekcie rządowym wywołały bardzo duży niepokój – nie tylko środowiska sędziowskiego – ale także innych samorządów zawodowych i spotkały się ze słuszną krytyką, w szczególności Naczelnej Rady Adwokackiej.

Projekt rządowy nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 3 marca 2017 r. zakłada wprowadzenie zasadniczych modyfikacji w zakresie organizacji i funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa oraz procedurze wyboru sędziów sądów powszechnych. Zmiany te skutkowałyby włączeniem władzy ustawodawczej w podejmowanie kluczowych decyzji we wskazanym powyżej zakresie poprzez wyposażenie jej w szereg kompetencji zarówno na etapie powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa, jak i przyznaniu jej bezpośredniego wpływu na obsadzanie stanowisk sędziowskich. Proponowane zmiany prowadzą – zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej – do całkowitej zmiany obowiązującej dotychczas procedury i z punktu widzenia równowagi w zakresie trójpodziału władzy Naczelna Rada Adwokacka oceniła je negatywnie.

adw. Adam Demecki

1 Komentarz

  1. Trzeba mówić o tym głośno. Nie powinno się zmienić fundamentów, które decydują o polskiej demokracji i trójpodziale władzy, bo to na pewno nie zaprowadzi nas donikąd.

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.